Beherbergungsordnung

1.      Diese Beherbergungsordnung ist für alle untergebrachten Personen verbindlich (nachfolgend „Gast“), die von Beherbergungsdiensten und weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen des Bellevue hotel Český Krumlov, das von der Gesellschaft HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), mit Sitz Praha 5 – Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 150 00, Id. Nr. 26190095, eingetragen im Handelsregister bei Stadtgericht in Prag unter B 6653/MSPH betrieben wird (nachfolgend „Hotel“), Gebrauch machen und sie bildet einen untrennbaren Bestandteil des Beherbergungsvertrages oder eines ähnlichen Vertrages (nachfolgend „Vertrag“) zwischen dem Hotel und dem Gast. Als Gast gelten ebenso jene Personen, die im Hotel zusammen mit dem Gast untergebracht sind oder die sich im Hotel zusammen mit dem Gast aufhalten, deren Unterkunft oder Aufenthalt dem Hotel gemeldet wurde

2.      Das Hotel erbringt den Gästen Beherbergungsdienste und gegebenenfalls auch weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen im Umfang und in den Terminen, die im Vertrag festgelegt sind und unter den im Vertrag vereinbarten Bedingungen, und des Weiteren unter den in dieser Beherbergungsordnung angeführten Bedingungen. Für den Fall von Unstimmigkeiten zwischen der Beherbergungsordnung und dem Vertrag gelten vorrangig die im Vertrag enthaltenen Absprachen.

3.      Das Hotel ist berechtigt, nur einen ordentlich angemeldeten Gast zu beherbergen. Sofort nach der Ankunft im Hotel hat der Gast dem zuständigen Mitarbeiter des Hotels – Empfangspersonal – einen gültigen Personalausweis oder Reisepass (ggf. einen anderen gültigen Identitätsnachweis) vorzulegen.

4.      Gemäß den Bestimmungen von § 103 lit. b) des Gesetzes Nr. 326/1999 Slg., über den Aufenthalt von Ausländern auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und über die Änderung von einigen Gesetzen, im Wortlaut der späteren Vorschriften ist jeder Gast, der ein Ausländer ist, verpflichtet, dem Hotel Reisedokumente, Ausweis über die Genehmigung zum Aufenthalt, Bestätigung über den vorübergehenden Aufenthalt auf dem Gebiet, Aufenthaltskarte des Familienangehörigen eines Bürgers der Europäischen Union, Ausweis über die Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer oder Ausweis über die Genehmigung zum dauerhaften Aufenthalt vorzulegen und das Anmeldeformular gemäß § 97 des Gesetzes Nr. 326/1999 Slg. persönlich auszufüllen und zu unterzeichnen, oder ein Papierdokument zu unterzeichnen, das die Angaben im Umfang des Anmeldeformulars beinhaltet; die Pflicht zur persönlichen Ausfüllung und Unterzeichnung des Anmeldeformulars oder des Papierdokuments, das die Angaben im Umfang des Anmeldeformulars beinhaltet, bezieht sich nicht auf Gäste – Ausländer unter 15 Jahren.

5.      Das Hotel behält sich das Recht vor, jene Personen, die die Vorlage des Beleges zum Nachweis der Identität verweigert haben sowie jene Personen, die Anzeichen von übermäßigem Alkoholkonsum, des Missbrauchs von Suchtmitteln oder einer Infektionskrankheit aufweisen, nicht zu beherbergen, wobei ihre anderen Pflichten gegenüber dem Hotel davon unberührt bleiben. In einem solchen Fall hat die abgewiesene Person kein Recht auf Schadensersatz gegenüber dem Hotel infolge dessen, dass sie nicht im Hotel beherbergt wurde.

6.      Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und Rates vom 27. April 2016 (nachfolgend „DSGVO“) ist das Hotel als der für die Verarbeitung Verantwortliche berechtigt, personenbezogene Daten des Gastes in dem [in der sog. Registrierkarte] angeführten Umfang zu verarbeiten, und zwar aus dem Titel der Erfüllung des Beherbergungsvertrages. Der Gast kann des Weiteren in der Registrierkarte seine Einwilligung in die Verarbeitung seiner Daten zu Marketingzwecken erteilen. Personenbezogene Daten können nur in dem für die Erfüllung des Zweckes der Verarbeitung personenbezogener Daten unbedingt notwendigen Umfang und in Übereinstimmung mit der DSGVO Dritten zugänglich gemacht werden. Jeder Gast hat das Recht auf Widerruf seiner Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, auf Unterrichtung über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, ihre Aktualisierung, Anpassung, Berichtigung, Löschung oder Spezifizierung, des Weiteren das Recht auf Erklärung und weitere Handlungen gemäß DSGVO, und zwar aufgrund des Antrages, der dem Hotel per Post oder elektronisch per E-Mail zuzustellen wird. Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten können auf der Website des Hotels abgerufen werden.

7.      Po identifikaci Hosta příslušným pracovníkem Hotelu a jeho přihlášení obdrží Host klíč od pokoje (hotelovou kartu) a ubytovací průkaz, v němž bude uveden název hotelu, číslo pokoje a čas pro uvolnění pokoje v poslední den ubytování, případně též jméno hosta a doba pobytu. Od tohoto okamžiku má přístup do pokoje Hosta pouze tento Host (Hosté). Přístup personálu Hotelu do pokoje Hosta je omezen pouze na nutný rozsah za účelem řádného plnění podmínek ubytování sjednaných Smlouvou (úklid, nezbytná údržba, odstranění havarijního stavu atd.). Pro zajištění maximálního soukromí Hosta lze na vyžádání sjednat omezení vstupu personálu Hotelu do pokoje Hosta, anebo použít kartu NERUŠIT vyvěšením na kliku pokoje.

8.      Host není oprávněn umožnit užívání pokoje třetím osobám. Veškeré vybavení a zařízení pokoje je určeno k užívání pouze Hostovi.

9.      Hotel zaručuje ubytovaným hostům služby kvalitou odpovídající úrovni hotelu a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.   Ubytování Hosta v den příjezdu je možné nejdříve od 15:00 hod. Host je povinen uvolnit pokoj poslední den ubytování a odevzdat klíč (hotelovou kartu) nejpozději do 11:00 hod. Neuvolní-li Host pokoj poslední den ubytování a neodevzdá klíč (ubytovací kartu) ve stanovený čas, je Hotel oprávněn účtovat pobyt Hostovi i za následující den. V takovém případě vzniká Hotelu vůči Hostovi rovněž právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením hosta s odevzdáním pokoje vznikla, vč. práva vyklidit věci Hosta z pokoje a uložit je na bezpečném místě za účelem uvolnění pokoje Hostovi, který si jej rezervoval pro další pobyt.

11.   Nedostaví-li se Host k ubytování do 18:00 hod. prvního dne ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Hotelem (telefonicky, prostřednictvím emailu) o dalším zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj Hostovi.

12.   Požádá-li Host o prodloužení ubytování nad rámec rozsahu původně stanoveného Smlouvou o ubytování, je Hotel oprávněn nabídnou Hostovi z kapacitních důvodů jiný pokoj, než ve kterém byl Host původně ubytován.

13.   Host je povinen uhradit za ubytování a další související služby cenu určenou v souladu s platným ceníkem Hotelu. Hotel je oprávněn požadovat od Hosta platbu za ubytování a další související služby předem.

14.   Snídaně jsou podávány v době od 07:00 hod. do 10:30 hod.

15.   Všechny pokoje a vnitřní prostory Hotelu jsou nekuřácké. Z uvedeného důvodu platí ve všech vnitřních prostorách Hotelu přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených, k tomu určených venkovních prostorech.

16.   V Hotelu platí přísný zákaz ubytování psů, koček a jiných zvířat.

17.   V pokojích a v jiných prostorách Hotelu není dovoleno bez předchozího souhlasu Hotelu přemísťovat nábytek a činit zde jakékoli změny či opravy. Rovněž není v pokojích a v jiných prostorách Hotelu povoleno zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. V pokojích a jiných prostorách Hotelu není hostům dále dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) či běžných nabíjecích nástrojů pro osobní počítače, mobilní telefony, fotoaparáty apod.

18.   Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji veškerá okna a vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a pokoj uzamknout.

19.   Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách Hotelu.

20.   Host je povinen hlásit Hotelu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách Hotelu způsobí. Při zranění Hosta či jeho onemocnění mu Hotel poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci popř. převozu do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si hradí Host sám. Užívání ubytovacích prostor Hotelu je povoleno pouze Hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

21.   Za veškeré škody způsobené Hotelu Hostem odpovídá Host v míře dle platných právních předpisů. Veškeré škody a závady vzniklé na majetku hotelu je Host povinen ihned po jejich zjištění Hotelu ohlásit.

22.   Za škody způsobené na majetku Hosta odpovídá Hotel podle § 2946 zák. č. 89/2012 Sb. Host je povinen veškeré šperky, peníze a jiné cennosti ukládat v trezoru na pokoji, který představuje prostor vyhrazený k uložení cenností. Za jiné cennosti se považují zejména klenoty, cenné papíry, hodinky, mobilní telefony, počítače a další obdobná zařízení. Za šperky, peníze a jiné cennosti odpovídá Hotel bez omezení pouze tehdy, pokud byly převzaty Hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním na straně personálu Hotelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno vůči Hotelu ihned poté, kdy se Host o škodě dozvěděl.

23.   Host je povinen dodržovat v prostorách Hotelu pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní Hosty a personál Hotelu nevhodným chováním, dodržovat noční klid (od 22:00 do 06:00 hod.), nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách Hotelu (vyjma k tomu vyhrazených míst - restaurace či bar hotelu aj.) a nepoškozovat zařízení a  vybavení Hotelu. Při používání elektrických zařízení, televize a jiných spotřebičů je Host povinen počínat si zvláště obezřetně a věnovat jejich užití zvýšenou pozornost. Porušení kteréhokoli z těchto povinností, vč. povinností stanovených v [čl. 15 - 20] tohoto ubytovacího řádu se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem vedoucí k okamžitému ukončení pobytu Hosta bez náhrady. V takovém případě má Hotel právo účtovat Hostovi sazbu za celou ujednanou délku pobytu a Host je povinen neprodleně opustit pokoj a odevzdat k němu klíč (hotelovou kartu). To nevylučuje právo Hotelu na náhradu škody, která mu v souvislosti s jednáním Hosta vznikla.

24.   Vedení Hotelu a jeho personál přejí všem Hostům příjemný pobyt a vítají veškeré návrhy Hostů na zlepšení hotelového provozu a poskytovaných služeb.

25.   Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 01. 10. 2018.

V Českém Krumlově dne 27. 09. 2018